درباره

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

آرشيو

خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته گذشته : 26
بازدید ماه گذشته : 59
بازدید سال گذشته : 671
کل بازدید : 6170

خطوط اصلي توزيع بخار

وظيفة اصلي اين خطوط انتقال بخار به نقاط مختلف شامل ايستگاه هاي كنترل فشار و دما،

مبدل هاي حرارتي، منبع كويل دار، دي اريتور و ... در داخل موتورخانه و يا تجهيزات و مصرف كننده هاي مختلف در خارج از موتورخانه مي باشد.
بديهي است به منظور عملكرد دقيق و مناسب تجهيزات و مصرف كننده ها وجلوگيري از بروز خرابي و خوردگي در آنها، بايد همواره بتوانيم اين خطوط را عاري از هرگونه كندانس و ذرات معلق آب حفظ نمائيم.
كمبود تعداد تله هاي بخار و يا عدم جانمايي صحيح نصب آنها در مسير باعث انباشتگي بيش از حد كندانس و بروز ضربه قوچ ( ضربة چكش) در طول خطوط اصلي توزيع بخار و ايجاد خرابي در تجهيزات و شيرآلات بكار رفته در مسير مي شود.

عموماً در انتخاب تله بخار سيستمهايي با خطوط توزيع بخار بزرگ و مسافتهاي طولاني بايد در ظرفيت تخلية كندانس مناسب و جانمايي صحيح نصب، دقت لازم را به عمل آورد تا همواره بتوان بخاري خشك و با كيفيت را به نقاط مورد نياز منتقل نمود. در زمان راه اندازي چنين سيستمهايي، بدليل بالا بودن سايز، طول مسير و ميزان انتقال حرارت بخار با محيط، حجم زيادي از كندانس در داخل لوله ها توليد مي شود كه به كندانس راه اندازي معروف است. اين كندانس پس از راه اندازي به طور ناگهاني و با سرعت بالا در لوله هاي اصلي توزيع بخار حركت كرده و با ايجاد سر و صداي زياد كه ناشي از برخورد و ضربه به شيرآلات و تجهيزات بكار رفته در مسير است، به سمت مصرف كننده ها حركت مي كند.
عدم تخلية كندانس راه اندازي علاوه بر بروز خرابي و شكستگي در شير آلات و اتصالات مسير، كاهش راندمان و كارايي مصرف كننده ها را نيز در پي دارد.
در اين گونه سيستمها روشي به نام روش راه اندازي دستي توصيه مي شود. در اين روش اپراتور هنگام استارت مجدد بويلر بلافاصله كلية شيرهاي تخلية سيستم را باز مي كند تا حجم بالاي كندانس راه اندازي موجود در طول مسير با سرعت به اتمسفر تخليه گردد. اين شيرها تا زمان رسيدن بخار به آنها و خروج بخار باز مي مانند.
پس از خروج بخار و تخلية كامل كندانس راه اندازي از سيستم، اپراتور بايد بلافاصله تمامي اين شيرها را كاملاٌ ببندد و از آن پس تله هاي بخار وارد مدار شده و وظيفه تخلية كندانس تشكيل شده در هنگام عملكرد سيستم را بر عهده مي گيرند.

 • روش انتخاب ظرفيت و جانمايي تله هاي بخار در خطوط اصلي توزيع بخار :
صرف نظر از نحوة راه اندازي سيستم (دستي – اتوماتيك ) و يا اينكه خطوط عايق كاري شده باشند يا خير، ظرفيت مورد نياز براي تله هاي بخار جهت تخلية كامل كندانس شكل گرفته شده در طول مسير توزيع از رابطة زير محاسبه مي شود :

Qc = (Wp *T1)*C*(t1-t3)*60/r*h


= QC ميزان كندانس توليدي (kg/hr)
= WPمقدار وزن لوله كه از جدول 1 بدست مي آيد (kg/m)
= T1مجموع طول لوله هاي بخار (m)
= Cگرماي ويژه لوله ها كه بر حسب جنس لوله متغير است c)(kj/kg /
= t1دماي اوليه لوله c))
= t2دماي ثانويه لوله پس از عبور بخار c))
= rگرماي نهان تبخير بخار كه از جدول بخار اشباع بدست مي آيد
= h مقدار زمان لازم جهت راه اندازي سيستم min))


براي تسريع در محاسبات مي توان مقدار دماي اوليه لوله ) (t1 را برابر با صفر درجه سانتي گراد و ضريبr را ثابت و برابر kj/kg2100در نظر گرفت.
روش تقريبي و سريع ديگر براي محاسبه ميزان كندانس در خطوط اصلي توزيع بخار، استفاده از جدول 2 مي باشد.
پس از براورد ميزان كندانس تشكيل شد در لوله هاي اصلي توزيع بخار، به منظور محاسبه ظرفيت تخليه تله بخار، بايد عدد بدست آمده را در ضريب اطميناني جهت لحاظ كردن كندانس راه اندازي سيستم ضرب نمود. اين ضريب اطمينان بسته به محل نصب تله بخار متفاوت است.
بهترين گزينه تله بخار جهت نصب در طول خطوط اصلي توزيع بخار، تله بخار ترموديناميكي TD(ديسكي) مي باشد كه البته لازم به ذكر است كه در فشارهاي كاري كمتر از يك بار، استفاده از تله هاي بخار فلوتري و يا سطلي ارجح مي باشد.
بطور كلي تله هاي بخار مي توانند در سه قسمت اصلي سيستم توزيع بخار نصب گردند :
1. نصب تله بخار در طول مسير توزيع بخار : براي اين كار با ايجاد انشعابات آبگير (پاكتها) مي توان محل مناسبي را براي جمع آوري و ذخيره كندانس توليدي در خطوط تا زماني كه اختلاف فشار موجود آن را از ميان تله بخار به خارج تخليه كند، فراهم آورد.
فواصل لازم ميان هر تله بخار (انشعاب آبگير) با يكديگر جهت نصب و تخليه كندانس با توجه به مسير لوله توزيع بخار برابر است با :
· 50-30 متر در صورتي كه مسير پيموده شده توسط لوله مستقيم باشد
· 30-15 متر در صورت داشتن شيب رو به بالا
· 75-50 متر در صورت داشتن شيب رو به پايين
از طرفي طول انشعاب آبگير باير 5/1 برابر قطر نامي لوله اصلي و حداقل mm250 در نظر گرفته شود. ساير استانداردهاي يك انشعاب آبگير با توجه به قطر نامي لوله اصلي محاسبه مي شود.
به منظور محاسبه ظرفيت مناسب تله هاي بخار نصب شده در طول مسير توزيع بخار با توجه به استاندارهاي ذكر شده، بايد مقدار محاسبه شده از رابطه QCرا در ضريب اطمينان 2 ضرب نمود.
لازم به ذكر است براي محاسبه ظرفيت تله هاي بخاري كه در انتهاي خطوط اصلي توزيع بخار نصب مي شوند، از ضريب اطمينان 3 استفاده مي شود.
2. نصب تله بخار در انتهاي رايزرهاي بخار : در مواقعي كه لوله اصلي توزيع بخار به طور عمودي و به سمت بالا حركت كرده است، ضروري ست كه با ايجاد يك انشعاب آبگير در محل، كندانس توليدي در لوله را از آن خارج نمود.
در اينجا نيز سايز انشعاب آبگير مشخص است براي يك لوله اصلي بخار تا سايز "4 هم اندازه خودش و براي لوله هايي با سايز بالاتر برابر با نصف سايز لوله و حداقل برابر با "4 مي باشد.
اندازه ارتفاع H نيز برابر با هد استاتيكي مورد نياز جهت تخليه ثقلي كندانس ذخيره شده بر حسب اختلاف فشار دو سر تله بخار است.
براي محاسبه ظرفيت مناسب تله هاي بخار نصب شده در زير رايزرهاي بخار و با توجه به استانداردهاي ذكر شده بايد مقدار QCرا از رابطه مذكور بدست آورده و آن را در ضريب اطمينان 2 ضرب نمود.
3. نصب تله بخار قبل از شيرهاي كنترل دما و فشار شكن : نصب تله بخار براي جلوگيري از بروز هرگونه ضربه چكش، شكستگي و خوردگي در ورودي شيرهاي كنترل دما و فشار شكن از نكات مهم مي باشد. زيرا اينگونه شيزآلات در مواقعي از كاركرد سيستم تقريباً بسته بوده كه اين امر باعث جمع شدن كندانس در پشت شير مي گردد. مكان مناسب جهت نصب تله بخار در خروجي صافي روي خط مي باشد.
براي اين كار بايد از يك صافي هم سايز خط اصلي توزيع بخار استفاده كرده و يك انشعاب آبگير از شير بلودان صافي گرفته و تله بخار مورد نياز را نصب كرد.
لازم به ذكر است در صورتي كهفاصله اين شيرآلات تا آخرين تله بخار نصب شده در مسير لوله اصلي توزيع بخار 3متر و يا كمتر باشد ديگر نيازي به نصب تله بخار ماقبل آنها نمي باشد. ضريب اطمينان 3 در انتخاب تله بخار مناسب جهت اين شيرآلات در نظر گرفته شده است.
بديهي است در صورتي كه محل نصب شير كنترل در زير لوله اصلي باشد، نصب تله بخار به صورت حالت قبل (رايزر) امري ضروري ست.

برچسب‌ها:
نوشته شده در يکشنبه 17 ارديبهشت 1391 ساعت 6:47 توسط : hvacnews | دسته : | 360 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات